Instellingen


Download de StartPage by Ixquick Toolbar

Voeg de Ixquick Toolbar vandaag nog aan uw browser toe. De Toolbar is erg gebruiksvriendelijk.

Betere Privacy:
  • Directe toegang tot Ixquick’s privacy vriendelijke zoekfunctionaliteiten. Geen mee-kijkers. Geen gegevensopslag. Geen tracking.
  • De Toolbar verwijdert direct de tracking cookies van derde partijen die u tegenkomt tijdens het surfen.
  • Daarnaast verwijdert de Toolbar de “Flash cookies en/of Supercookies” van uw computer.
  • Het gebruikt HTTPS om te voorkomen dat uw Internetprovider uw persoonlijke data kan zien.
Meer functies:

De Toolbar geeft verklaringen en instructies door met de muis iets aan te wijzen. Hier kunnen frequent gestelde vragen gevonden worden.

Door de Ixquick Toolbar te downloaden accepteert u de Ixquick Terms and Conditions.

Systeem Vereisten:ALGEMENE VOORWAARDEN
De Ixquick Toolbar, Deskbar en Ixquick op uw Browser (samen de “Ixquick Zoek Applicaties”) geven op eenvoudige wijze toegang tot Ixquick’s zoek functies. Bij gebruik zullen uw zoekopdrachten naar Ixquick worden gestuurd om resultaten te kunnen genereren. De Toolbar en Deskbar controleren periodiek of er nieuwe en verbeterde versies zijn, in welk geval U kan worden gevraagd of u deze wilt ontvangen. Uw zoekopdrachten worden geanonimiseerd, en elk ander gebruik wordt vertrouwelijk gehouden in volledige overeenstemming met onze Privacy Policy.

Alleen voor niet-commercieel gebruik
De Ixquick Zoek Applicaties zijn alleen beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat u de Ixquick Zoek Applicaties thuis of op uw werk kunt gebruiken voor elke gewenste zoekopdracht. Wanneer u de Ixquick Zoek Applicaties echter wilt verkopen of wanneer u informatie, services of software wilt verkopen die hieraan zijn verbonden of ontleend, of als u voor producten die zijn afgeleid van de Ixquick Zoek Applicaties licenties wilt verlenen of deze producten wilt aanpassen, kopiëren (tenzij zoals hieronder wordt aangegeven) of maken, heeft u toestemming nodig van Ixquick.

In dat geval stuurt u een e-mailbericht naar feedback@ixquick.com. Verder mag u de Ixquick Zoek Applicaties niet gebruiken op een manier die de zoekservices van Ixquick beschadigt, uitschakelt, overbelast of nadelig beïnvloedt (u mag de Ixquick Zoek Applicaties bijvoorbeeld niet op automatische wijze gebruiken). Ook mag u de Ixquick Zoek Applicaties niet zodanig gebruiken dat hierdoor het gebruik van de zoekservices van Ixquick door derden wordt gehinderd of het plezier van het gebruik wordt ontnomen.

U mag kopieën van de Ixquick Zoek Applicaties maken en deze verstrekken aan anderen binnen uw organisatie, mits de ontvanger de mogelijkheid heeft gekregen deze Algemene voorwaarden te lezen en hiermee instemt. Als personen binnen uw organisatie deze mogelijkheid niet hebben gehad en u wilt de gemaakte kopieën desondanks aan hen verstrekken, is dit alleen toegestaan als u bevoegd bent om uw organisatie (en de personen binnen deze organisatie) te binden aan deze Algemene voorwaarden. Als u hiertoe niet bevoegd bent en de ontvangers niet de mogelijkheid hebben gehad om de Algemene voorwaarden te lezen en hiermee in te stemmen, mag u de Ixquick Zoek Applicaties niet beschikbaar stellen. Stuur een e-mailbericht naar feedback@Ixquick.com wanneer u vragen heeft over de distributievoorwaarden.

Opmerkingen over de Ixquick Zoek Applicaties of ideeën ter verbetering van de Ixquick Zoek Applicaties kunt u sturen naar feedback@Ixquick.com. Houd er rekening mee dat wanneer u dit doet, u Ixquick en derden toestemming verleent om uw ideeën of opmerkingen te gebruiken en te verwerken in de Ixquick Zoek Applicaties (of in de software van derden) zonder dat u daarvoor een compensatie ontvangt.

Intellectueel eigendom
U erkent dat Ixquick of derden in het bezit zijn van de rechten op, de belangen in en eigenaars zijn van de Ixquick Zoek Applicaties, gedeelten hiervan of software die beschikbaar is via of in combinatie met de Ixquick Zoek Applicaties, inclusief en zonder verdere beperkingen van de Intellectuele-eigendomsrechten. 'Intellectuele eigendomsrechten' zijn alle rechten die op enig moment bestaan op grond van octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht, mededingingsrecht en alle eventuele andere eigendomsrechten, evenals alle eventuele aanvragen, verlengingen, uitbreidingen of herstellen daarvan, die nu of later wereldwijd van kracht zijn. U stemt ermee in de broncode van de Ixquick Zoek Applicaties niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te gebruiken om afgeleide producten te maken, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te ontleden of op enigerlei andere wijze de broncode van de Ixquick Zoek Applicaties af te leiden. Bovendien stemt u ermee in de kennisgeving over de auteursrechten, de handelsmerken of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van Ixquick of derden, die toegevoegd zijn aan, opgenomen zijn in of toegankelijk zijn vanuit de Ixquick Zoek Applicaties niet te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring
Ixquick en derden die hun software beschikbaar stellen in combinatie met of via de Ixquick Zoek Applicaties wijzen elke verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van de Ixquick Zoek Applicaties en/of software van derden die beschikbaar is in combinatie met of via de Ixquick Zoek Applicaties van de hand.

DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN SOFTWARE VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES WORDEN ALS ZODANIG AANGEBODEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ TOEPASSELIJK RECHT, VERSTREKT IXQUICK UITDRUKKELIJK GEEN EXPLICIETE, IMPLICIETE EN/OF WETTELIJKE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN. IXQUICK EN DERDEN DIE SOFTWARE MAKEN DIE BESCHIKBAAR IS IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES WIJZEN ALLE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIE VAN DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN VAN DE HAND.

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT WANNEER U DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN DE SOFTWARE VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR IS IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES DOWNLOAD OF GEBRUIKT, U DIT NAAR EIGEN INZICHT EN VOOR UW EIGEN RISICO DOET EN UITSLUITEND U ZELF AANSPRAKELIJK BENT BIJ HET ONTSTAAN VAN SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF BIJ GEGEVENSVERLIES NAAR AANLEIDING VAN HET DOWNLOADEN OF HET GEBRUIK VAN DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN SOFTWARE VAN DERDEN. SOMMIGE STATEN OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN STAAN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE EN BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN IN DAT GEVAL NIET OP U VAN TOEPASSING. U KUNT OOK OVERIGE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Beperkte aansprakelijkheid
IXQUICK EN DERDEN DIE SOFTWARE MAKEN DIE BESCHIKBAAR IS IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES, ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES OF DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN DOOR DE GEBRUIKER. DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OM HERSTEL VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN SPECIALE, MORELE EN HOGE SCHADES TE VOORKOMEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE CLAIM IS GEBASEERD OP EEN GARANTIEVERKLARING, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, OOK ALS IXQUICK EN/OF DERDEN DIE SOFTWARE PRODUCEREN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ONTSTAAT. EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE IS ONTSTAAN NAAR AANLEIDING VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EN HET GESTELDE VERTROUWEN IN DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN ALLE SOFTWARE VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR IS IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES, NAAR AANLEIDING VAN ONBEKWAAMHEID BIJ HET GEBRUIK VAN DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN ALLE SOFTWARE VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR IS IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES OF NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERBREKEN, OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN VAN DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES EN ALLE SOFTWARE VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR IS IN COMBINATIE MET OF VIA DE IXQUICK ZOEK APPLICATIES (INCLUSIEF SCHADE DIE IS ONTSTAAN AAN DERDEN). DERGELIJKE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID HET ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT GEDIEND EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

SOMMIGE STATEN EN ANDERE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Zoekservice van Ixquick
De Ixquick Zoek Applicaties zijn zodanig ontworpen dat deze kunnen worden gebruikt in combinatie met de zoekservices van Ixquick. In overeenstemming hiermee is het gebruik van de Ixquick Zoek Applicaties ook vastgelegd in de Privacy Verklaring van Ixquick.

Overige bepalingen
Deze Algemene voorwaarden vallen onder en zijn opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepaling aangaande conflicterende wetten die gelden in Nederland of in de staat of het land waarin u woont. Wanneer een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook een bepaling van deze Algemene voorwaarden niet uitvoerbaar acht, blijven de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht en geldig.

Deze Algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangen alle eerdere of tijdelijke afspraken of overeenkomsten, geschreven of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Een verklaring om afstand te doen van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden is alleen van kracht wanneer deze is geschreven en ondertekend door Ixquick en/of derden die software maken die beschikbaar is in combinatie met of via de Ixquick Zoek Applicaties.

September 2007.